Warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ
ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień (zwane dalej ”OWZ”) określają zasady zawierania umów, w których stroną przyjmującą zamówienie jest Brand New Brand Ltd. (zwana dalej ”aroma4car”) z siedzibą: Unit 4, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, England, zarejestrowana w Companies House pod numerem 09476258, NIP: PL5263518955, email: info@aroma4car.com, tel: +48 515 801 103. Aroma4car posiada zakład w Polsce: ul. Elektoralna 13/121, 00-137 Warszawa. 

1.2. OWZ stanowią integralną część umów zawieranych przez aroma4car oraz są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony takich umów. Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych, w tym stosowanych przez Zamawiającego. OWZ mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej pisemnej umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWZ tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. 

1.3. OWZ podane są do wiadomości i akceptacji Zamawiającego w toku procedury składania zamówienia, a także przesyłane są Zamawiającemu drogą elektroniczną oraz dostępne są na www.aroma4car.pl oraz www.zawieszki-zapachowe.pl zwane stronami internetowymi aroma4car.

1.4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach internetowych aroma4car nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). 

1.5. Aroma4car nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej na odległość, w tym za pośrednictwem stron internetowych aroma4car, a niniejsze OWZ adresowane są wyłącznie do przedsiębiorców, a więc do podmiotów, które dokonują zakupów związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedaż na rzecz konsumentów możliwa jest wyłącznie w drodze bezpośredniego kontaktu i poprzez indywidualne uzgodnienie warunków transakcji.

2. Składanie zamówień i zawieranie umów

2.1. Celem zawarcia umowy Zamawiający powinien skontaktować się z aroma4car i uzgodnić warunki transakcji drogą emaliową, Akceptacja formularza zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy. 

2.2. Wraz z zamówieniem należy przesłać aroma4car projekt graficzny zawieszki zapachowej sporządzony w pliku pdf, bądź też przy użyciu programów Adobe Illustrator. Za odrębną odpłatnością Zamawiający może zlecić aroma4car sporządzenie projektu zawieszki zapachowej. Przed finalizacją transakcji strony uzgadniają w razie potrzeby ostateczną wersję projektu zawieszki drogą emailową. Zaakceptowany tą drogą przez Zamawiającego ostateczny projekt zawieszki stanowi element składanej przez Zamawiającego oferty.  

2.3. Zamówienie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego i określać w szczególności dokładne dane Zamawiającego, w tym adres siedziby i numer NIP, rodzaj i ilość zamawianego towaru, rodzaj i miejsce dostawy,

3. Cena i płatność

3.1. Ceną zamówienia jest uzgodniona przez strony cena określona w zamówieniu i zaakceptowana przez aroma4car. Cena zamówienia nie obejmuje kosztów dostawy (transportu), ubezpieczenia, magazynowania, załadunku, rozładunku, blistra (kartonik), projektu oraz przygotowalni, chyba że koszty te ujęte są w treści zamówienia. 

3.2. Zapłata ceny zamówienia następuje w formie całościowej przedpłaty. W uzgodnionych indywidualnie przypadkach zapłata możliwa jest w formie częściowej wpłaty zaliczkowej w wysokości od 0% do 50% wartości zamówienia brutto. W przypadku dokonania przedpłaty zaliczkowej pozostała część ceny zamówienia płatna jest po zrealizowaniu zamówienia, w oparciu o wystawioną przez aroma4car fakturę VAT i w terminie w niej wskazanym. 

3.3. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym aroma4car. 

3.4. Jeżeli z uzgodnień stron nie wynika co innego, wszelkie uzgadniane wynagrodzenia lub ceny są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.


3.5. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty aroma4car służy względem Zamawiającego roszczenie o zapłatę odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, a także prawo do obciążenia Zamawiającego wszelkimi kosztami dochodzenia należności, w tym w szczególności kosztami sądowymi i egzekucyjnymi oraz rzeczywistymi kosztami zastępstwa adwokackiego. Nadto aroma4car ma prawo obciążyć Zamawiającego kwotą 40,00 zł z tytułu każdego skierowanego do Zamawiającego przedsądowego wezwania do zapłaty, przy czym odpłatnych wezwań poprzedzających skierowanie sprawy na drogę sądową nie może być więcej niż 3. 

3.6. W przypadku opóźniania się przez Zamawiającego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy łączącej strony, aroma4car ma prawo powstrzymać się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami i kosztami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności przekroczy 30 dni aroma4car może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, zachowując prawo do odszkodowania i naliczenia wszelkich kar. 

3.7. Strony postanawiają, że prawo własności zamówionego towaru przechodzi na Zamawiającego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz aroma4car (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego), co nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty ceny w uzgodnionym terminie.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Zamówienia realizowane są w terminie od 10 do 21 dni roboczych (w zależności od rodzaju zamówionego produktu oraz nakładu) licząc od dnia zaksięgowania wpłaty, o której mowa w punkcie 3.2. OWZ, przy czym dla zamówień na towary powyżej 10.000 sztuk terminy realizacji zamówienia określane są indywidualnie. 

4.2. Miejscem spełnienia świadczenia jest zakład aroma4car w Polsce, o którym mowa w punkcie 1.1. OWZ. Na życzenie Zamawiającego aroma4car może przesłać towar Zamawiającemu na adres podany w zamówieniu z wykorzystaniem przewoźnika, przy czym w takim przypadku wydanie towarów zostaje dokonane z chwilą, kiedy aroma4car powierzy towar przewoźnikowi i z tą chwilą na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

4.3. Zamawiający może zlecić aroma4car zorganizowanie dostawy (przewozu) zamówionego towaru. W takiej sytuacji koszt dostawy określony zostaje w formularzu zamówienia i zawsze obciąża Zamawiającego. W przypadku dostarczania zamówionego towaru w partiach, koszt dostawy każdej partii pokrywa strona zamawiająca. Koszty dostawy organizowanej przez Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Zamawiający ma również możliwość osobistego odbioru towaru.

4.4. W przypadku zamówień związanych z wywozem towaru poza granice Polski Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z aroma4car w zakresie gromadzenia i przekazywania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia transakcji, w tym w szczególności w zakresie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia podatków i cła.

5. Reklamacje

5.1. Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru oraz starannego sprawdzenia jego stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) w dniu jego otrzymania, z dołożeniem należytej staranności. 

5.2. Wszelkie braki ilościowe dotyczące towarów nieopakowanych, w opakowaniach zbiorczych lub liczby opakowań zbiorczych winny zostać zgłoszone przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności natychmiast po rozpakowaniu towaru, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty jego otrzymania, pod rygorem uznania, że towar jest zgodny z zamówieniem. W zgłoszeniu reklamacji Zamawiający powinien powołać się na numer zamówienia oraz jest zobowiązany załączyć dokumentację zakupu i podać wszystkie braki/wady towaru. 

5.3. W przypadku, gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie braki ilościowe lub uszkodzenia towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu szkody sporządzonego w dniu odbioru towarów przez Zamawiającego oraz kierowcę/przewoźnika, który świadczył usługę transportową. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a fakturą VAT. 

5.4. Reklamacje ilościowe lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towaru winny zostać zgłoszone przez Zamawiającego na adres aroma4car (pocztą, mailem lub faksem). Jeżeli dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, dla skuteczności reklamacji konieczne jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru towaru, wskazującego na przyczynę reklamacji i podpisanego przez Zamawiającego oraz kierowcę/przewoźnika, który świadczył usługę transportową. 

5.5. Reklamacje jakościowe towaru, w tym dotyczące jego niezgodności z zamówieniem w jakimkolwiek zakresie, powinny być składane przez Zamawiającego natychmiast po rozpakowaniu towaru, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od daty jego otrzymania, pod rygorem uznania, że towar jest zgodny z zamówieniem. Reklamacje składane później nie będą przez aroma4car rozpatrywane również w sytuacji, gdy towar nie został przez Klienta rozpakowany.

5.6. Podpisane przez Klienta dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji, stanowią dla aroma4car dowód przyjęcia danej partii towaru bez zastrzeżeń ilościowych i bez uszkodzeń. 

5.7. Reklamacje ilościowe lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towarów, aroma4car rozpatrywał będzie w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty doręczenia reklamacji. 

5.8. W przypadku uznania przez aroma4car reklamacji ilościowej lub dotyczącej mechanicznych uszkodzeń towarów, uzupełnienie brakującej ilości lub wymiana uszkodzonych towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez aroma4car oraz Zamawiającego. 

5.9. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności i nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłacenia uzgodnionej ceny w ustalonym terminie. Aroma4car ma prawo wstrzymać się wobec strony zamawiającej z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wszelkich zaległych należności z jakiegokolwiek tytułu. 

5.10. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi z przyczyn innych aniżeli przyczyny, o których mowa w punkcie 5.5. OWZ. 

5.11. Jakakolwiek odpowiedzialność aroma4car związana z zawarciem umowy, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód pośrednich, wtórnych i dotyczących utraconych korzyści. W każdym wypadku odpowiedzialność aroma4car ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto sprzedanego towaru. 

5.12. Odpowiedzialność za posiadanie przez zamówiony towar określonych cech lub za przydatność zamówionego towaru do pożądanych przez Zamawiającego celów aroma4car ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił stronie zamawiającej pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie terminy przewidziane w OWZ zastrzeżone są na korzyść aroma4car.

6.2. Aroma4car nie gwarantuje ciągłości produktów w identycznym odcieniu, zapachu i o identycznej strukturze materiału. 

6.3. Do umów zawieranych z aroma4car mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w zawartych umowach i OWZ stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

6.4. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca zakładu w aroma4car w Polsce.

6.5. Strona zamawiająca ponosi wyłączną odpowiedzialność za istnienie prawa do wykorzystania przez aroma4car w ramach realizacji zamówienia: wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych i firmowych, bądź też wszelkich innych elementów podlegających ochronie prawnej. Zamawiający zobowiązany jest zwolnić aroma4car od wszelkich roszczeń podmiotów trzecich wynikających z naruszenia reguły określonej w zdaniu poprzedzającym i jest odpowiedzialna za to, że żaden podmiot trzeci nie będzie kierował swoich roszczeń z tego tytułu względem aroma4car. 

6.6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zawieszki zapachowe należy trzymać z dala od dzieci, unikać kontaktu z tworzywami sztucznymi i tekstyliami, unikać kontaktu z oczami i ustami, do mocowania używać przeznaczonego zaczepu lub gumki, po zamocowaniu umyć ręce. Zamawiający zobowiązuje się poinformować o powyższym swoich odbiorców. 

6.7. Strona zamawiająca zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania aroma4car o każdorazowej zmianie swojej siedziby, miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu uważane są za skuteczne.